SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY NGÔI SAO SỐ
 
 
BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc điều hành Phó giám đốc

Trợ lý giám đốc
 
 
Ban kiểm soát
 PHÒNG
HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ
 PHÒNG
KINH DOANH
PHÒNG
THIẾT KẾ
PHÒNG
KỸ THUẬT
PHÒNG
CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

 
Trưởng phòng
kinh doanh.
 

 
Trưởng phòng
kỹ thuật.
 

 
Trưởng phòng
nhân sự.
 

 
Trưởng phòng
kỹ thuật
 

 
Trưởng phòng
Chăm sóc
khách hàng
Nhân sự Nhân sự Nhân sự Nhân sự Nhân sự
Sơ đồ tổ chức – Công ty Ngôi Sao Số